Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Onderstaande aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke huurrelatie met Brense verhuur. Deze voorwaarden prevalerend boven wettelijke huurbepalingen, voor zover deze van regelend recht zijn. De huurcondities maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overkoepelende algemene handelsvoorwaarden van Brense verhuur welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel West Brabant.

Artikel 2: Huurperiode en huurtermijnen
De huur vangt aan op de overeengekomen of opgegeven huurdatum, dan wel op de datum van aflevering van gehuurde indien geen expliciete aanvangsdatum is overeengekomen. Indien de huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt deze na afloop van die bepaalde tijd stilzwijgend tot wederopzeggens verlengd. Als dan kunnen partijen zonder inachtneming van een opzegtermijn de huurrelatie beëindigen . Brense verhuur is steeds gerechtigd om de huurprijs van de verlengingsdatum aan te passen aan het niveau van de op het moment van verlenging bij Brense verhuur geldende huurprijs. Een huurovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde duur, dan wel als opgemeld verlengd, kan door elk van de partijen dadelijk worden opgezegd.
De huurvergoeding is verschuldigd en wordt door Brense verhuur achteraf in rekening gebracht en telkens voor een periode van veertien dagen. De betreffende factuur dient in overeenstemming met artikel vier van de handelsvoorwaarden door huurder te worden voldaan. De huurovereenkomst eindigt op de dag waarop het gehuurde in complete, onbeschadigde en ordelijke staat aan Brense verhuur op diens bedrijfslocatie is terugbezorgd. Brense verhuur verwijst op deze plaats naar het onderstaande artikel laatste lid.

Artikel 3: Kosten, vervoer en montage
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk ander overeengekomen geschiedt alle vervoer naar en van plaats van bestemming bij aanvang en beëindigen van de huurovereenkomst, voor rekening en risico van huurder. Montage en demontagekosten zijn eveneens voor rekening van huurder.
Voor rekening en risico van huurder blijft eventueel door hem gewenste aansluiting op nuts faciliteiten, zoals elektriciteit gas, riolering en communicatiemiddelen. De gebruikskosten daarvan zijn eveneens voor rekening van huurder.

Artikel 4 :Onderhoud, gebruik en retourlevering
Het gehuurde dient uitsluitend te worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming. Huurder verklaart door aanvaarding het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en tevens in die ontvangen staat te zullen behouden en terug te leveren bij beëindigen van de huurovereenkomst. Alle kosten voortvloeiend uit gebrekkig of onoordeelkundig gebruik of onderhoud, beschadiging en herstel door welke oorzaak of veroorzaker ook zullen door huurder worden bekostigd. Geringe reparaties zijn voor rekening van huurder.
Alle lasten en heffingen in het kader van het gebruik, inclusief passende verzekering, van het gehuurde, komen ten laste van huurder. v Het is de huurder uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Brense verhuur het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, alsdan niet tegen vergoeding, dan wel op enige wijze afstand van het gebruikte doen.
Voorafgaande schriftelijke toestemming van Brense verhuur is eveneens vereist om het gehuurde te vervoeren of te doen vervoeren naar een andere dan aan Brense verhuur bekende standplaats.
Brense verhuur heeft gedurende de hele huurperiode het recht om het gehuurde te controleren of te doen controleren na voorgaande kennisgeving aan huurder. Huurder is verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen van de overheid. Bij het einde van de huur dient het gehuurde schoon te worden teruggeleverd. Eventueel aangebrachte voorzieningen of materialen dienen te zijn verwijderd. Is de huurder in gebreke met teruglevering in de oorspronkelijke staat, dan is Brense verhuur gerechtigd de kosten van herstel aan huurder in rekening te brengen.
Bij teruglevering zal Brense verhuur voorlopig voor ontvangst tekenen, en de terugbezorgde zaken binnen drie werkdagen op volledigheid, beschadigingen of gebreken controleren. Mocht daarvan blijken, dan zal Brense verhuur huurder daarvan onverwijld en schriftelijk opgave doen. Kosten van herstel of vervanging zullen door huurder op eerste verzoek van Brense verhuur en beginsel en op factuur voldaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Brense verhuur is op generlei wijze aansprakelijk ten opzichte van huurde en of derden voor gebreken aan het gehuurde.
De gehuurde zaken zijn op het moment van aflevering en aanvaarding door huurder vrij van welk gebrek dan ook.
Elke aansprakelijkheid wegens bedrijfsschade of andere indirecte schade wordt door Brense verhuur uitdrukkelijk uitgesloten. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde ontstaan gedurende de huurperiode.

Artikel 6: Diversen
Zodra huurder zijn financiële verplichtingen niet tijdig nakomt, zal Brense verhuur bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of aankondiging, het gehuurde aanstonds terug te halen, ongeacht waar het gehuurde op dat moment bevindt en zonder dat huurder enig recht op schadevergoeding toekomt. Indien beslag wordt gelegd op de gehuurde zaken, danwel surseance of faillissement van huur wordt aangevraagd dient huurder Brense verhuur daarvan onverwijld op de hoogte te brengen. Brense verhuur is gerechtigd het gehuurde te voorzien van uiterlijke kentekenen, opdat duidelijk is wie de eigendom heeft.
Huurder is verplicht zich dergelijke herkenningstekens in goed zichtbare staat te houden en mag deze tekens nimmer verwijderen.
Indien het gehuurde tijdens de huur door diefstal of op enigerlei andere wijze verloren gaat, zal huurder de nieuwwaarde van het gehuurde aan Brense verhuur vergoeden. Bij diefstal zal huurder onverwijld aangifte daarvan doen bij het bevoegde gezag.